facebook_page_plugin

Statut stowarzyszenia

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

„Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo”

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

Stowarzyszenie o nazwie Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Przecław w gminie Kołbaskowo.

§ 3

 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje głównie obszar gminy Kołbaskowo jak i Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§6

 

Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci o treści: „Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo”

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i środki działania

 

 

§ 7

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1.Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Kołbaskowo.

 

2.Podejmowanie działań mających na celu odbudowę zabytków w Gminie Kołbaskowo.

 

3.Promocja i rozwój instytucji kultury służących mieszkańcom Gminy Kołbaskowo.

 

4. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców, gospodarczego zrównoważonego rozwoju, upowszechnienia oświaty, kultury, turystyki i sportu.
5. Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i przedsiębiorczości.

 

6. Działanie wspierające racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego i jego ochronę.
7. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Gminy Kołbaskowo.

 

8. Promocja zatrudnienia i marketing rynku pracy.

 

9. Pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

 

10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

11. Stwarzanie warunków do rozwoju zatrudnienia socjalnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

12. Rehabilitacja i reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

 

13. Aktywizowanie społeczności wiejskiej.

 

14. Profilaktyka społeczna i zdrowotna.

 

15. Rozwój systemu edukacji i kształcenia ustawicznego.

 

16. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach zawierają cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.

 

17. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

 

18. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska.

 

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wskazane w §7 poprzez następujące działania:

 

1. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą.

 

2. Działalność społeczną, a szczególnie:

 

a) organizowanie spotkań z mieszkańcami, konferencji, seminariów i narad,

 

b) organizowanie kursów, szkoleń, wykładów, prelekcji i konferencji,

 

c) promocję i lobbing Gminy Kołbaskowo,

 

d) organizowanie życia kulturalnego mieszkańcom Gminy Kołbaskowo,

 

e) usługi doradcze, prowadzenie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i zawodowego,

 

f) usługi w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej,

 

g) tworzenie instytucji edukacyjnych, w tym placówek i instytucji: szkoleniowych, oświatowych, wychowawczych i środowiskowych,

 

h) tworzenie i wspieranie opieki nad dziećmi, w szczególności: form opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym: żłobków, klubów dziecięcych itp.), przedszkoli i alternatywnych form wychowania przedszkolnego, placówek środowiskowych (w tym: świetlic, klubów środowiskowych i placówek wsparcia dziennego),

 

i) tworzenie i wspieranie: klubów i centrów integracji społecznej oraz innych form organizacyjnych w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

 

j) tworzenie i wspieranie dziennych form środowiskowych integrujących osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku, organizacja różnych form zajęciowej aktywności dla tych osób.

 

3. Działania obywatelskie i inne, takie jak:

 

a) współpraca z organami władzy samorządowej i rządowej,

 

b) współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk lokalnych.

 

c) działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców i umożliwienie szerszego dostępu do dóbr kultury,

 

d) wspieranie i promocja oddolnych inicjatyw społecznych,

 

e) organizowanie kampanii społecznych.

 

4. Działalność wydawniczą, informacyjno-promocyjną i przygotowanie publikacji.

 

§ 9

 

Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych, a także prowadzić działalność gospodarczą, wspomagającą osiągnięcie celów statutowych.

 

§ 10

 

Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 


§ 11

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

- członków zwyczajnych,

 

- członków honorowych,

 

- członków wspierających.

 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

 

§ 12

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia.

 

2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia - niezależnie od miejsca zamieszkania.

 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§ 13

 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

 

2. Członek wspierający korzysta z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

3. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 

4. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

 

§ 14

 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:

 

a) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,

 

b) dbać o jego dobre imię,

 

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

 

d) przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,

 

e) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, które uchwala Zarząd Stowarzyszenia,

 

f) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.

 

2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 

a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

 

b) może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,

 

c) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

 

d) korzystać z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 15

 

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

 

2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z zapłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.

 

3. Wykluczenia orzeczeniem Zarządu za:

 

a) nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 

b) działanie na szkodę Stowarzyszenia.

 

4. Śmierci członka.

 

5. Likwidacji Stowarzyszenia, bądź jego rozwiązania.

 

§ 16

 

Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 17

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

1. Walne Zgromadzenie Członków.

 

2. Zarząd.

 

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda.

 

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia, o których mowa w §17 ust. 2 i 3 niniejszego statutu, w trakcie kadencji, skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Kooptacja następuje w wyniku uchwały organu Stowarzyszenia, do którego skład jest uzupełniany, podejmowanej zwykłą większością głosów przez pozostałych członków tego organu. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

§ 19

 

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

 

§ 20

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi,

 

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

 

3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, listem poleconym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez członka adres poczty elektronicznej. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 

a) uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,

 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 

c) uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,

 

d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

 

e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 

f) uchwalanie zmian statutu,

 

g) powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,

 

h) ustalanie wysokości składek członkowskich,

 

i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,

 

j) rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
k) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,

 

l) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 

m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 22

 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg niniejszego statutu.

 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:

 

a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

 

b) z inicjatywy Zarządu,

 

c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw dotyczących zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

 

5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, na żądanie jednak 1/3 obecnych głosowanie poszczególnych spraw przeprowadza się w trybie tajnym.
6. Walne Zgromadzenie jest prawomocne, gdy bierze w nim udział co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W przypadku braku tej liczby członków Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie lub pół godziny później, a jego uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych na sali członków.

 

§ 23

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

 

2. Zarząd składa się z 2 członków: Prezesa i Wiceprezesa.

 

3. Do zakresu działań Zarządu należy:

 

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 

c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

 

d) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

 

e) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,

 

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 

g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,

 

h) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

 

i) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

 

j) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 

k) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,

 

l) wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na rok i zwołuje je Prezes.

 

5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście z głosem doradczym.

 

6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

 

7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej jednego jego członka.

 

§ 24

 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością finansową Zarządu.

 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym: Przewodniczącego i dwóch członków.

 

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

a) kontrola finansów Stowarzyszenia,

 

b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

 

c) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności,

 

d) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 

§ 25

 

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek Stowarzyszenia

 

 

§ 26

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.

 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 27

 

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów niż wymienione w ust.1 wymagane są dwa podpisy członków Zarządu.

 

3. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1 w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone łącznie przez dwóch członków Zarządu. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez doręczenie pisemnego odwołania pełnomocnikowi wraz z żądaniem zwrotu oryginalnego pełnomocnictwa.

 

 

§ 28

 

1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.

 

a) rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy,

 

b) preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

 

2. Podstawę zaciągania zobowiązań majątkowych stanowi roczny plan działalności Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Przepisy końcowe

 


§ 29

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

 

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 31

 

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

 

2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.

 

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 32

 

Statut niniejszy został przyjęty przez członków założycieli, którzy po zarejestrowaniu Stowarzyszenia stają się automatycznie pierwszymi jego członkami.

 

 

 

PRZECŁAW, dnia 05 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity po zmianach)

Pin It